Privacyverklaring Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela        

Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

        

Contactgegevens

     • www.uitvaarthulpinnood.nl

     • info@uitvaarthulpinnood.nl

     • secretaris/penningmeester p/a Rondweg 30, 9663CR Nieuwe Pekela, tel: 06 - 41 75 82 82

        

De secretaris/penningmeester van Uitvaartvereniging Hulp in Nood is aangewezen als functionaris gegevensbescherming.

Hij is te bereiken via info@uitvaarthulpinnood.nl

        

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens heeft u zelf aan ons verstrekt.

        

Verplichte opgave:

     • Voor- en achternaam

     • Adresgegevens

     • Telefoonnummers

     • E-mailadres

     • Geslacht

     • Geboortedatum

     • Burgerlijke staat

     • Bankrekeningnummer

        

Niet verplichte opgave:

     • Geloofsovertuiging

        

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela verwerkt voor sommige aangesloten personeelsleden en vrijwilligers het Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor de afhandeling van de opgaaf inkomsten belasting/premie volksverzekering.

        

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela verwerkt uw persoonsgegevens in een ledenbestand voor de volgende doelen:

     • Het afhandelen van uw betaling

     • Het controleren van leden die de leeftijd van 16 jaar bereiken (lidmaatschap is tot 16 jaar gratis)

     • Het kunnen aanleveren van leeftijden en geslacht voor een actuarieel rapport

     • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

        

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bv. een medewerker van Uitvaartvereniging Hulp in Nood) tussen zit. Uitvaartvereniging Hulp in Nood gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen:

        

     • Leden programma, Member90

     • Boekhoudprogramma Snelstart

     • Microsoft Office 365 (opgeslagen binnen de Europese Unie)

        

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het gaat hier over de gegevens van leden en overleden leden. Deze gegevens zijn nodig voor het jaarverslag.

        

Cookies

Via de website van Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela gebruiken we geen Cookies en/of IP-adressen om uw bezoek te analyseren.

        

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (verwijderen kan alleen als u uw lidmaatschap beëindigd). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela.

        

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@uitvaarthulpinnood.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook nummers onderaan het identiteitsbewijs) , paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

        

Uitvaartvereniging Hulp in Nood wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de volgende link: Autoriteitenpersoonsgegevens.nl

        

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitvaartvereniging Hulp in Nood Nieuwe Pekela neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via info@uitvaarthulpinnood.nl of via een ander lid van het bestuur.